leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden EMS Risico 01-01-2023 

Tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nr. 85031305

Artikel 1: De inschrijving
1. De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend plaats door digitale inschrijving via onze website.
2. Met het inschrijven of verwerken van een opdracht/ bestelling gaat u akkoord met onze Privacy Policy en betalingsvoorwaarden.
3. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door EMS RISICO nadat EMS RISICO dat schriftelijk heeft bevestigd en de factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum geheel is voldaan, conform de EU-betalingsregels vanaf 16-03-2013.
4. Annulering/ wijziging van een inschrijving voordat de lessen zijn begonnen, dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering/wijziging tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding is de cursist 50 % van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering/wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de cursist 75% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering/wijziging minder 8 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.
4b.Wanneer een meerdaagse opleiding niet volledig wordt afgerond en men zich opnieuw aanmeld voor een inhaaldag, dan zullen de volledige opleidingskosten weer opnieuw worden gefactureerd.
5. Facturering geschiedt digitaal en wordt naar de contactpersoon per mail toegezonden.
Belangrijk informatie factuurgegevens;
6. Opdrachtnummers/ kenmerken of bijzonderheden op een factuur moeten direct bij inschrijving per mail worden vermeld en kunnen achteraf niet worden gewijzigd of toegevoegd
7. Voor factuurwijzigingen/ -aanpassingen achteraf brengen wij  € 23,50 per factuur administratiekosten in rekening.

Artikel 2: Examens

1.De cursist accepteert bij inschrijving tevens de examenbepalingen die gelden voor de opleiding waarop is ingeschreven. Een herexamen van een examenuitslag kan alleen worden aangevraagd ingeval van een onvoldoende beoordeling. In deze situatie accepteert de cursist in alle gevallen de kosten die dit herexamen met zich meebrengt.

Artikel 3: Legitimatie
1. De cursist is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten het bewijs van inschrijving en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of een andere functionaris van EMS RISICO te tonen.

Artikel 4: Tussentijdse beëindiging of doorschuiven
1. Reservering van het cursusgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. EMS RISICO kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.
2. In deze uitzonderlijke gevallen kan EMS RISICO op uw verzoek een opleiding of training doorschuiven. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een opleiding of training ligt bij EMS RISICO. EMS RISICO zal voor deze verwerking kosten in rekening brengen. De factuur kan niet later worden voldaan.
 
Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te zijn geschied binnen 21 dagen na de factuurdatum.
2. Deelname is alleen mogelijk als de betalingen conform artikel 5.1 zijn voldaan.
3. Indien niet tijdig wordt betaald is de betaling plichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 8% per maand met een minimum van € 40,00 excl. btw., conform de EU-betalingsregels vanaf 16-03-2013.
4. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien daarmee alle verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betaling plichtige.

Artikel 6: Toepasselijkheid voorwaarden
1. Door inschrijving maakt de cursist kenbaar de inschrijving- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in de desbetreffende EMS RISICO te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Artikel 7: De lessen
1. De contactpersonen ontvangen voor aanvang van de opleiding een bijeenkomstenoverzicht van de opleidingsdag(en) of -avond(en).
2. Indien in bepaalde plaatsen het aantal deelnemers naar oordeel van EMS RISICO te gering is behoudt EMS RISICO zich het recht voor, vóór aanvang van de opleiding, opleidingen te laten vervallen.
3. EMS RISICO levert hetgeen in de meest recente gids op het moment van inschrijven staat vermeld bij de opleidingsgegevens. EMS RISICO biedt cursisten de gelegenheid om opleidingen volledig bij EMS RISICO te doorlopen en af te ronden. Om reden van veranderingen van inzichten en richtlijnen, herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt EMS RISICO zich het recht voor de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen.
4. EMS RISICO houdt zich het recht voor wegens planning technische redenen incidenteel af te wijken van de vermeldde startdata en lesdagen.
5. Cursisten moeten in staat zijn alle handelingen uit te kunnen voeren die de opleiding vereist om competent verklaard te worden.
6. EMS RISICO en/of haar instructeurs/medewerkers kunnen niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden. De cursisten dienen ook te allen tijde zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van EMS RISICO en/of de instructeurs. De cursisten dienen ook de door EMS RISICO verstrekte veiligheidsmiddelen te allen tijde te dragen. EMS RISICO is voorbehouden vanwege de veiligheid de opleiding te allen tijde te onderbreken. Cursisten die de veiligheidsvoorwaarden van EMS RISICO overtreden kunnen direct van de opleiding worden verwijderd en kunnen geen aanspraken maken op eventuele restitutie/ schadeloosstelling.

Artikel 8: Uitval van docent

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal EMS RISICO, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal EMS RISICO de cursist(en) zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
3. EMS RISICO zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.
4. In geval van ziekte en/ of verhindering van een docent heeft cursist geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als EMS RISICO als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
5. Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering. Artikel 1.4 blijft in genoemd geval van toepassing.

Artikel 9: Levering van goederen

1. Betaling van geleverde goederen dienen contant te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, conform de EU-betalingsregels vanaf 16-03-2013.
2. Voor bestellingen onder € 15,00 brengen wij administratiekosten in rekening
3. Goederen blijven eigendom van EMS RISICO totdat de factuur volledig voldaan is
4. Indien niet tijdig wordt betaald is de betaling plichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 8% per maand met een minimum van € 40,00 excl. btw., conform de EU-betalingsregels vanaf 16-03-2013.
5. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien daarmee alle verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betaling plichtige.

Artikel 10: Opleiding op locatie

1. Een opleiding op locatie kan alleen doorgang hebben als EMS Risico kan beschikken over een voldoende ruime, rustig gelegen instructielokaal. Tevens moet er voldoende schone ruimte zijn voor de praktijkvaardigheden te kunnen beoefenen.
2. Op de leslocatie moet een parkeergelegenheid dichtbij de lesruimte gelegen zijn en vrij zijn voor personeel en medewerkers van EMS Risico op de dag van de cursus, opleiding en/of training.
3. Een opleiding op locatie kan door EMS Risico worden geannuleerd indien bijzondere weers- en/of verkeersomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit door EMS Risico te bepalen. De opleiding zal dan in overleg op een andere datum worden gegeven. Er kan dus geen restitutie van het inschrijfgeld worden geclaimd.