privacy policy

Privacy Policy EMS Risico

Via deze Privacy Policy informeert EMS Risico u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/ GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy policy. 
Onze werknemers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met deze partners heeft EMS Risico daarom, indien noodzakelijk,  ook een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Welke gegevens worden verwerkt?

EMS Risico ontvangt gegevens van de opdrachtgever om o.a een account aan te maken. Daarna voert opdrachtgever de persoonsgegevens zelf online in en beheert / verwerkt deze. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen voor aanmelding voor een account, een opleiding, aanvraag voor een offerte, een dienstverlening, aanmelding voor onze nieuwsberichten of als u op andere wijze contact met ons opneemt.  Conform de AVG is de opdrachtgever dus de "verwerker".

U levert ons o.a. de volgende gegevens: uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, geboortedatum, factuurgegevens, e-mailadres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld en overige informatie/ c.q. documenten die u aan ons verstrekt. EMS Risico bewaart persoonsgegevens in het kader van uw opleiding(en), zoals de actuele status van de opleidingen, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• een persoonlijke en/of bedrijfsaccount aan te maken
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding; 
• het verzorgen van de door u gekozen opleiding; 
• de administratieve afhandeling van uw bestelling of opdracht tot dienstverlening
• het verwerken van de financiële administratie; 
• om toegang te geven tot de online leerstof;
• om u inzage te geven over de status van uw opleidingen en certificaten
• om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
• om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Inzage in uw gegevens.

U heeft ten alle tijde online de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegegevens;

  • De contactpersoon heeft hierbij uitsluitend inzage in de verzamelde gegevens van zichzelf en zijn cursisten.
  • De cursist heeft hierbij uitsluitend inzage in zijn eigen gegevens.

Bezoekgegevens website.

EMS Risico bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

Delen of verkopen van gegevens.

EMS Risico deelt of verkoopt geen gegevens aan derden, behalve als dit noodzakelijk is;

  • ten behoeve van certificering  door het NIKTA, Het Oranje kruis, Het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad etc.; naam en geboortedatum
  • of een dienstverlening namens EMS Risico door derden; naam bedrijf, contactpersoon en adresgegevens

Beveiliging en bewaartermijn.

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.
EMS Risico bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. EMS Risico mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en/of documenten in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot EMS Risico richten door een e-mail sturen naar info@emsrisico.nl, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal EMS Risico de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek.

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, Wbp). Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen.

EMS Risico kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2019.