Aansprakelijkheid school bij ongeval op school

Aansprakelijkheid school bij ongeval op school

Er is een ongeval gebeurt op school. Uw kind is gewond geraakt tijdens school. Er is schade ontstaan. Schade die uw vergoed wilt hebben van de school. Aansprakelijkheid school bij ongeval op school: moet de school de schade vergoeden en betalen? Als u uw kind naar school brengt dan verwacht u dat de school voor de gezondheid en veiligheid van uw kind zorgt. U verwacht dat de school goed voor uw kind zorgt. Als er een ongeval plaatsvindt, dan vindt u dat de aansprakelijkheid bij de school ligt.

Aansprakelijkheid school bij ongeval op school

Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid van de school bij een ongeval? Is de school altijd aansprakelijk als er iets met een leerling gebeurt? Moet de school altijd alle letselschade vergoeden die het gevolg is van een ongeval in de klas, op het schoolplein, tijdens een schoolreisje, op de sportdag of tijdens de gymles. Bij aansprakelijkheid draait alles om de vraag of de school iets te verwijten valt. Scholen hebben een vergaande zorgplicht voor uw kind. U moet erop kunnen vertrouwen dat een school er alles aan doet om de veiligheid van uw kind te waarborgen. Toch is het niet zo dat bij een ongeval op school in alle gevallen er sprake van is van aansprakelijkheid van de school

Aansprakelijkheid school bij ongeval op school

Scholen hebben als het gaat om de veiligheid en gezondheid van haar leerlingen een inspanningsverplichting. Dit is wat anders dan een resultaatsverplichting. Een school moet alle inspanningen doen en alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van een school verwacht mag worden om de gezondheid en veiligheid van de door de ouders toevertrouwde leerlingen te waarborgen. Scholen zijn wettelijk verplicht deze inspanningsverplichting te leveren. Scholen kunnen het voorkomen van een ongeval niet garanderen, maar als een school een verwijt gemaakt kan maken over het niet voldoende uitvoeren van de zorgplicht, dan kan de school aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen letselschade van het kind.

Het is hierbij niet zo dat de school ten alle tijden elke kind dat hun is toevertrouwd elke seconde dat zij op school zijn in de gaten moet houden. Dit is redelijkerwijs niet te eisen van de schoolleiding en de docenten. Ook als een leerling instructies en aanwijzingen van de docent opzettelijk in de wind slaat, zoals bij het uitvoeren van een gymnastiekoefening of als het voor kinderen niet toegestaan te klimmen in een hoog wandrek op het schoolplein en zij dit toch doen, kan de school redelijkerwijs geen verwijt gemaakt worden.

Belangrijk bij een afweging voor een rechter of er aansprakelijkheid van de school bij een ongeval op school is, hangt wel samen met de vraag of de docent wel voldoende rekening heeft gehouden met de onberekenbaarheid van kinderen. Met name jonge kinderen kunnen in hun gedrag onberekenbaar zijn. Een docent dient hier altijd rekening mee te houden, niet alleen als de leraar of lerares toezicht houdt, maar ook als deze geen toezicht houdt op een leerling moet de docent rekening houden met het mogelijk onberekenbare gedrag van de leerlingen.

Verwijtbaarheid bij ongeval op school en de aansprakelijkheid

De school heeft een zorgplicht naar haar leerlingen. De aansprakelijkheid van de school gaat niet zo ver dat scholen altijd aansprakelijk zijn als een leerling gewond raakt. Er is wel sprake van aansprakelijkheid van de school bij een ongeval op school als de docent van de school te verwijten is dat het ongeval is gebeurt. De rechter zal de aansprakelijkheid van de school toetsen. Dit doet de rechter door zich af te vragen: Heeft de betreffende docent de zorg betracht die een andere docent, die redelijk bekwaam is en ook redelijk handelt, in gelijke omstandigheden ook zou betrachten?

Als dit het geval is, dan is de school niet aansprakelijk voor het ongeval op school. Het handelen van de docent wordt bij het bepalen van de aansprakelijkheid van de school danig onder de loep genomen.

  • Was er tijdens de pauze op het schoolplein een docent die toezicht hield op de spelende kinderen?
  • Waren de val matten tijdens de gymnastiekles wel voldoende dik om de val te kunnen opvangen?
  • Heeft de docent wel voldoende instructies gegeven om niet op de tafels te mogen staan?
  • Was de docent wel bevoegd om de lessen lichamelijk opvoeding te mogen geven?
  • Waren de speeltoestellen op het schoolplein veilig om op te spelen en niet kapot?
  • Was er een hek om de speelplaats geplaatst om het oversteken van leerlingen te voorkomen?
  • Heeft de docent na het ongeval adequaat gereageerd waardoor het letsel niet erger is geworden?

Leraren en leraressen liggen bij de beoordeling van de aansprakelijk van de school bij een ongeval of ongeluk op school onder het vergrootglas. Zij dienen ervoor te zorgen dat er geen ongeval kan gebeuren.

Ongeval op school bij lessen lichamelijk opvoeding

Bij gymles ligt aansprakelijkheid van school bij een ongeval iets anders. Omdat bij gymnastiek les er veel meer risico situaties voordoen dan bij een les al zittend in de klas, is bij de lichamelijk opvoeding lessen op school een zwaardere zorgplicht van toepassing. Een gymnastiek docent zal meer dan andere docenten moeten doen om niet verwijtbaar aan een ongeval te zijn. Er zullen voldoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn zoals dikke matten voor het vallen, de docent moet om lichamelijke opvoeding lessen te mogen geven bevoegd zijn, de oefeningen moeten geschikt zijn voor de leerlingen, er moet bij de oefening voldoende toezicht zijn en de instructies dienen helder te zijn, etc. Ook als een ongeval op school tijdens de lichamelijk opvoedingslessen heeft plaatsgevonden, is het de zorg van de docent om ervoor te zorgen dat het letsel en de daarmee verbonden schade niet nog groter wordt. Ook adequaat ingrijpen hoort bij het zorgvuldig en zorgzaam handelen van de docent.

Schadevergoeding bij aansprakelijkheid school

Als uw kind door nalatigheid van de school een ongeval met letsel heeft gehad en u zich geconfronteerd ziet met financiële schade, dan wilt u al deze extra kosten als gevolg van het ongeval vergoed zien. Na een ongeval op school kan de schade snel oplopen. Ook kan het zijn dat er in de toekomst schade als gevolg van het ongeval op school kan gaan ontstaan. Mogelijk kan bij ernstig letsel er schade voor de rest van uw zoon of dochter zijn leven ontstaan. Als de school aansprakelijk is voor het ongeval op school, dan dient u de school aansprakelijk te stellen. Dit doet u schriftelijk. U meldt wat er is gebeurt, u meldt dat u de school aansprakelijk houdt voor alle schade die is ontstaan en nog zal ontstaan en dat u alle schade vergoed wilt zien. Aansprakelijkheid school bij ongeval: in welke mate valt de docent iets te verwijten.

Bron: letsel.info